Beroepscode

Beroepscode

2Bloom werkt conform de beroepscode van de VIV – RBCZ en de NOBCO. Deze opgestelde gedragscode zijn een ethische en praktische code die de beginselen omtrent de beroepsuitoefening van haar leden beschrijft.

De beroepscode is de codificatie van ethische en praktische normen en beginselen omtrent hetgeen in de uitoefening van een beroep behoort te worden gedaan of te worden nagelaten jegens de collega VIV-leden en anderen bij de uitoefening van het beroep betrokken personen of instanties.

Beroepscode VIV / RBCZ / NOBCO

  • Het lid is er op gericht zijn cliënt te ondersteunen in het bereiken van zijn doelen.
  • Uitgangspunt is dat de cliënt zelf verantwoordelijk is en blijft voor de inrichting van zijn leven.
  • Het lid respecteert de wijze waarop de cliënt tegen de werkelijkheid aankijkt en dringt zijn visie niet aan de cliënt op.
  • Het lid stelt hoge eisen aan zijn professionaliteit en handelt volgens de normen en regels van de VIV.

Aspecten met betrekking tot de beroepsuitoefening

  1. Het lid is zich ervan bewust waar de grenzen van zijn kennis en vaardigheden liggen en zal zich onthouden van behandelingen en uitspraken die gelegen zijn buiten zijn kennen en kunnen.
  2. Het lid adviseert zijn cliënt een regulier medisch behandelaar te raadplegen wanneer hij dit redelijkerwijs noodzakelijk acht.

Aspecten met betrekking tot de relatie cliënt – lid

  1. Het lid heeft een professionele en integere houding bij de beroepsuitoefening.
  2. De cliënt heeft de vrijheid de relatie met het behandelende lid op elk moment en zonder opgaaf van redenen te verbreken.
  3. Cliënt heeft ten alle tijd en recht op inzage van zijn dossier.

Wettelijke regels

Het lid dient zich te houden aan de wettelijk gestelde regels die verband houden met zijn beroepsuitoefening.

Privacy-regels.
Met uw gegevens zal zorgvuldig worden omgegaan overeenkomstig de nieuwe WPG (Wet Bescherming Persoongegevens), waarin ondermeer gevraagd wordt om persoonlijke gegevens veilig op te bergen, zodat niemand anders dan u en ik deze ter inzage hebben. Uiteraard is er sprake van beroepsgeheim. 
Bij informatie-uitwisseling met derden zal ik u op de hoogte brengen en waar nodig om uw toestemming vragen.

Klacht- en tuchtcommissie.
Heeft u een klacht en komen wij er samen niet uit, dan kunt u terecht bij beroepsvereniging VIV, Vereniging Integrale Vitaliteitskunde, waarbij ik ben aangesloten. De Wkkgz is een geschilleninstantie en staat voor de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillenzorg.

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.
Als er signalen zijn van huiselijk geweld en/of kindermishandeling treed ik daarover met u in gesprek met het doel om samen op zoek te gaan naar specialistische hulp.