Organisaties

Voor organisaties en teams

Coaching trajecten voor leidinggevenden

De coaching voor leidinggevenden is vooral gericht op het ontwikkelen van uw leiderschapsvaardigheden. Daarbij besteden we ruim aandacht aan het ontwikkelen van zowel de communicatieve als de coaching vaardigheden. Het doel is om uw effectiviteit in de communicatie met en de aansturing van de afdeling of het team te vergroten. In de coach gesprekken staan we stil bij uw professionele functioneren. Wanneer u ergens bij stilstaat, denkt u erover na en reflecteert u op het eigen gedrag. Door reflectie tijdens deze coaching krijgt u inzicht in uw eigen functioneren. U wordt zich daarbij meer bewust van uw doelen, belemmeringen en gedragsalternatieven. Vanuit dit verkregen inzicht gaat u werken aan het effectiever inzetten van uw leiderschapsvaardigheden.

Organisatieopstellingen

Er is altijd gedoe in dit team, wat ik ook probeer, het werkt niet!
Ik kom als externe adviseur bij deze organisatie, welke plek kan ik innemen?
Wat speelt er werkelijk binnen de organisatie of mijn team?
Hoe krijg ik als leidinggevende meer zicht op mijn plek binnen het team en de patronen waar ik tegenaan loop?

Herkent u zich in deze vragen? Denk dan eens aan het inzetten van een organisatieopstelling. Organisatieopstellingen brengen op een diepere laag inzicht in wat er speelt binnen uw organisatie. Ze brengen beweging in de onderstroom, waardoor mensen op een snelle manier dichter bij elkaar en in verbinding met de kernwaarden komen van het team of de organisatie. Organisatieopstellingen zijn een uiterst effectieve methode om in korte tijd een oplossingsrichting voor problemen te creëren binnen een team of afdeling.

Trainingstrajecten op maat (in company)

Met incompany trainingen van 2Bloom koppelt u de doelstellingen van de organisatie aan een effectieve ontwikkeling van uw medewerkers. Voor elke maatwerk training formuleren wij samen met u de doelstellingen voor het individu, het team en de organisatie we bepalen de samenhang hiertussen.
Uitgevoerde maatwerktrajecten:
 • Leergang coaching vaardigheden voor Zoco’s en Evv-ers
 • Aandacht van dichtbij
 • Effectieve gesprekstechnieken voor medewerkers in de gezondheidszorg
 • Feedback vaardigheden
 • Communicatieve vaardigheden
 • Train the trainer, didactische vaardigheden voor experts
 • Intervisie begeleiding van teams
 • Effectief samenwerken in teams
 • Het Teamkompas

Maatwerk Trainingstrajecten voor de Zorgsector

Zorgmedewerkers hebben een centrale plek in het zorgproces. Zij zorgen ervoor dat de zorg passend is en goed aansluit bij de beleving en de wensen van de cliënten en patiënten.

De trainingsprogramma’s die 2Bloom op maat ontwikkelt voor de zorgsector hebben als doel om de zorgprofessionals te helpen ontwikkelen naar een professionele invulling van hun rol en taken.
Twee speerpunten zijn richtinggevend voor de aanpak en de inhoud van de training:

 1. De inhoud wordt afgestemd op de meest recente ontwikkelingen, bijvoorbeeld in de ouderenzorg.
 2. Deelnemers ontwikkelen een effectieve leerhouding doordat zij hun leerproces leren ontrafelen in drie leerstappen (triple loop learning). Zo krijgen ze een diepgaand inzicht in hun ontwikkeling en de keuzes die ten grondslag liggen aan hun handelen.

Intervisie begeleiding

Begeleide intervisie, dat is voor 2Bloom een vorm van collegiale ondersteuning en advisering in een groep gelijken die geleid en gefaciliteerd wordt door een intervisor. Doel van deze begeleide intervisie is om de collectieve wijsheid die aanwezig is binnen de groep te benutten en toegankelijk te maken voor alle deelnemers. De intervisie biedt collegiale ondersteuning bij het oplossen van werkproblemen, waarbij het functioneren tijdens de werkzaamheden centraal staat.

In mijn taak en rol als intervisor (begeleider van de intervisie groepen) streef ik ernaar om iedere deelnemer de leider van zijn eigen leerproces te laten zijn. Als intervisor ben ik daarbij de procesbewaker die het leerproces en de intervisie vakkundig begeleidt.

Begeleide intervisie draagt vanzelfsprekend bij aan de ontwikkeling van de communicatieve vaardigheden van de intervisieleden. Leren doorvragen, vragen naar gedachten, gevoelens, leren open en waardevrije vragen te stellen; vragen zonder vooringenomen standpunt. Leren reflecteren, de spiegel hanteren voor jezelf, leren luisteren en aandacht leren schenken zijn allemaal aspecten die aan bod komen. Intervisie levert het meest op in een sfeer van vertrouwen en onderling respect, waarbij de deelnemers zelf verantwoordelijkheid nemen voor hun individuele leerproces.

Reacties van deelnemers aan één van de organisatietrajecten:

De training coachingvaardigheden van 2Bloom (Inge Molin) heeft ervoor gezorgd dat de EVV ers van Croonenhoff geleerd hebben collega's te coachen op gedrag. Door o.a. het eigenaarschap te leggen waar het hoort, heeft ervoor gezorgd dat medewerkers taakvolwassener zijn geworden. Deze de toename van taakvolwassenheid heeft geleid tot een enorme groei in de teams en talent ontwikkeling bij de medewerkers. Medewerkers voelen zich gehoord en gezien en kunnen hun talenten ontwikkelen en benutten.
T. Wu
Deelnemer