Privacy Verklaring
Bij het verlenen van diensten in de coachpraktijk verwerk ik uw persoonsgegevens. Om u te informeren hoe ik met uw persoonsgegevens omgaan hebben ik deze privacyverklaring opgesteld.

Contactgegevens verwerkingsverantwoordelijke

De persoonsgegevens worden verwerkt door:

2Bloom Training & Coaching (KVK 51 06 19 02), vestigingsadres Langendijk 66 te Tilburg.
Inge Molin 06-53785557 www.ingemolin.nl

Verkrijgen van persoonsgegevens

Indien u gebruik maakt van de diensten verstrekt u mij uw persoonsgegevens om u deze diensten te kunnen verlenen. Dat kan bijvoorbeeld tijdens een gesprek, via de website, via email, telefonisch of op andere wijze. Ook kan het voorkomen dat ik uw persoonsgegevens verkregen heb via derden in het kader van het coachtraject.

Persoonsgegevens

Onze coach verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens;
 • Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers;
 • Gespreksverslagen;
 • Inhoud van communicatie (e-mails, schriftelijk, etc.).

Minderjarige cliënten
Van beide ouders: naam, adres, postcode, woonplaats en e-mailadres Indien dit van belang is van de begeleiding/behandeling, leggen wij de volgende gegevens vast:

 • Huisarts, psycholoog, doorverwijzer
 • School van minderjarige cliënt


Doeleinden van de persoonsgegevens die door mij worden verwerkt.

Behalve de AVG, zijn de WGBO (Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst) de beroepscode van mijn beroepsverenigingen en het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ) van toepassing op mijn werk. Deze zijn van invloed op de doeleinden waarvoor ik persoonsgegevens vastleg. Om die reden ga ik als volgt om met persoonsgegevens:

 1. Dossierplicht
  Op grond van de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) ben ik als zorgverlener verplicht een cliënt dossier bij te houden.
 1. Bewaartermijn
  De hoofdregel voor het bewaren van cliënt dossiers staat in de WGBO. Dat is 20 jaar, gerekend vanaf de datum van vastlegging van ieder afzonderlijk gegeven. De termijn kan langer zijn indien dit noodzakelijk is met het oog op de behandeling (bijvoorbeeld indien iemand een chronische ziekte heeft).
 1. Beroepsgeheim
  Voor ons als therapeut geldt op grond van de beroepscode en het wettelijk geregeld medisch beroepsgeheim een geheimhoudingsplicht.
 1. Minderjarigen
  Volgens de patiëntenrechten uit de WGBO komen de wilsbekwame minderjarigen tussen 12-16 jaar zelf en zijn/haar ouder(s) het gezag toe. Ouder(s) van minderjarigen tot 16 jaar hebben medebeslissingsrecht over de behandeling. Ouders hebben recht op informatie en inzage in het dossier, wanneer dit gekoppeld is aan het medebeslissingsrecht voor de behandeling. Er bestaat een uitzondering op dit inzagerecht, namelijk wanneer de professional van mening is dat de uitoefening van bepaalde patiëntenrechten indruist tegen het belang van de patiënt. Wilsbekwame patiënten van 12 jaar en ouder zijn zelf bevoegd om toestemming te verlenen voor doorbreking van de geheimhouding.

Doeleinden

Als coach verwerk ik deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:

 • Het onderhouden van contact
 • Het bieden van een persoonlijk coachtraject;
 • Een goede en efficiënte dienstverlening;
 • Beheer van het cliëntenbestand;
 • Het verrichten van administratieve handelingen, zoals planning;
 • Facturering;
 • Innen van gelden en het nemen van incassomaatregelen;
 • Versturen van nieuwsbrieven (indien met uw toestemming)
 • Nakomen van wettelijke verplichtingen;
 • Het voeren van geschillen.


Informatie cliënt vastleggen gegevens:

Tijdens het intakegesprek worden cliënten mondeling geïnformeerd over de dossierplicht.

De informatie ligt vast in het Informed Consent-formulier. Op mijn website staat informatie over mijn werkwijze, de dossierplicht en de verplichtingen als gevolg van de WGBO, de Wkkgz en de beroepscode.

Bezoekers van de site kunnen hun naam, e-mailadres e.d. invullen, als zij meer informatie willen. De gegevens leggen wij pas vast als mensen daadwerkelijk een afspraak bij ons maken.

Toegang tot cliëntendossier:

Er zijn geen derde collega’s die toegang hebben tot cliënten dossiers. Ik bespreek soms casuïstiek uit de praktijk met collega’s of in intervisiegroepen. Dat gaat altijd anoniem en onherkenbaar.

Het cliëntendossier:

Ik werk met een digitaal cliëntendossier. Aanmeldingsformulieren en Informed Consent-formulieren worden in een gesloten kast bewaard.
Door software regelmatig te updaten naar de laatste versie, zorgen ik ervoor dat de software optimaal beveiligd is.

Externe en bedrijven die toegang hebben tot de persoonsgegevens hebben:

Met de accountant /boekhouder/websitebeheerder is een Verwerkersovereenkomst afgesloten.

Cookies

Op de website worden cookies gebruikt om de online dienstverlening te verbeteren. Via cookies worden uw IP-adres en de systeeminformatie van uw apparaat verwerkt.

Datalekken:

Toelichting op deze stap:

Sinds 1 januari 2016 geldt de meldplicht datalekken. Deze meldplicht houdt in dat organisaties (dus ook therapeuten) direct (binnen 72 uur na het datalek) een melding moeten doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens zodra zij een ernstig datalek hebben. Soms moeten zij het datalek ook melden aan de betrokkenen (de mensen van wie de persoonsgegevens zijn gelekt). 

Voorbeelden van datalekken zijn: een kwijtgeraakte USB-stick met persoonsgegevens, een gestolen laptop of een inbraak in een databestand door een hacker.

Uw rechten

U heeft het recht om een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 2 weken een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

Ook kunt u verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens laat dit dan vooral aan mij  weten. Mochten wij er samen niet uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan door ons worden aangepast. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 14 september 2021.

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

Wanneer er signalen zijn van huiselijk geweld en of kindermishandeling wordt er gehandeld volgens de meldcode huiselijk geweld. Wanneer dit aan de orde is worden de volgende stappen doorlopen.
Stap 1: In kaart brengen van de signalen.
Stap 2: Collegiale consultatie en zo nodig raadplegen van het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling, het Steunpunt Huiselijk Geweld of een deskundige op het terrein van letselduiding.
Stap 3: Gesprek met de cliënt.
Stap 4: Wegen van het geweld of de kindermishandeling.
Stap 5: Beslissen; Hulp organiseren of melden.
Zelf kunt u hulp aanvragen bij Veilig Thuis Midden Brabant. Telefoonnummer: 013-7516789