“Great things in business are never done by one person,
They’re done by a team of people”

Teamcoaching

Constructief met elkaar samenwerken op een effectieve manier verlangt vier ingrediënten om een team te laten ‘slagen’. Vier basis ingrediënten waar je als team aan werkt, over praat en je naar gedraagt. Dat is makkelijk gezegd en minder eenvoudig gedaan.
Ik werk in teams aan vier pijlers die een stevig fundament vormen voor teamontwikkeling: 

Vertrouwen
Verantwoordelijkheid
Veiligheid
Visie

Vertrouwen
Is het in jullie team vanzelfsprekend dat jullie doen wat jullie zeggen, afspraak is afspraak en zo ieder teamlid betrouwbaar is, jullie willen en kunnen vertrouwen op elkaars kwaliteiten, kennis en kunde?

Verantwoordelijkheid
Wie neemt er eigenaarschap, handelt proactief en heeft het over ‘ja – en’ in plaats van ‘ja-maar’. Verantwoordelijkheid hangt nauw samen met vertrouwen.   

Veiligheid
Mogen er fouten worden gemaakt, is dat echt toegestaan in jullie team? Beschouwen jullie dat als feedback om van te leren als individu en als team.
Veiligheid in een team komt niet van buitenaf, die ontstaat pas als de eerste twee pijlers stevig staan, pas dan kan er reflectie ingezet worden als middel om te leren van fouten.

Visie
Is er in het team een gemeenschappelijk doel hebben jullie weet van de bestemming die je als team hebt, passend binnen de grotere bestemming van de organisatie. Is helder en verbinding met het werk dat jullie als team doen hoe dat bijdraagt aan de visie?

Begeleidings wijze van een team
Als ik aan jullie als team vertel dat er vier ingrediënten (4-V’s) nodig zijn die de basis vormen voor effectief samenwerken zullen jullie deze herkennen en bevestigen. Echter mijn ervaring is dat leren in teams in niet zo vanzelfsprekend is.

Ik geloof dat individueel leren en ontwikkelen niet automatisch leidt tot teamleren.
Daarom maken wij onderscheid in drie aandachtsgebieden in teamcoaching.

Teamreflectie
Als team leren reflecteren, op jezelf (individueel teamlid) als op het team in zijn geheel is uitdagend. Om te kunnen reflecteren binnen een team is er een veilige omgeving nodig en een bepaalde mate van openheid en verbinding met elkaar.
Leren als team is verder durven kijken dan de som der delen, woorden geven aan de onderstroom, deze kunnen benoemen, de geldende opvattingen boven water krijgen.

Teamgevoel
Het teamgevoel ontstaat als er gedeeld eigenaarschap is, dat je als team ja kan zeggen dat ieder teamlid een bijdrage heeft, dus ook dat ieder teamlid  verantwoordelijk is voor het in stand houden van het probleem.

Teamactie
Eenmaal de volle verantwoordelijkheid als team genomen voor de situatie zoals die is, is het nodig dat je als team in actie komt. Reflectie dient te leiden tot actie.
Dit proces van teamcoaching vergt Vertrouwen en Veiligheid om vanuit gedeeld eigenaarschap stappen te zetten naar een gewenste situatie die gedeeld en gemeenschappelijk is, waar elk teamlid zich mee kan verbinden. Reflectie die leidt tot actie zorgt ervoor dat er borging van de ontwikkeling plaatsvindt in een team. Dat draagt bij aan een cultuur van leren en ontwikkelen in het team en het doel, de gewenste situatie wordt gerealiseerd aan de hand van een concreet plan van aanpak.